Behandelingen en Privacy Policy

BEHANDELINGEN EN PRIVACY POLICY


Basis Pedicure


De basispedicure verzorgt de voeten van mensen met allerlei voetproblemen. In de behandeling verzorgt hij of zij de nagels en verwijderd eelt en, indien aanwezig, likdoorns. Voorafgaand aan de behandeling voert de pedicure een voetonderzoek uit en maakt zonodig blauwdrukken. De basispedicure heeft een signalerende functie en adviseert onder meer ten aanzien van schoeisel, persoonlijke hygiëne en huidverzorging. Indien nodig verwijst de pedicure de cliënt naar een gespecialiseerde collega of naar de huisarts.

Gespecialiseerde Pedicure


De gespecialiseerde pedicure die een aantekening ‘voetverzorging bij diabetici’en/of voetverzorging bij reumapatiënten bezit, heeft na de basisopleiding een bijscholing gedaan in de genoemde onderwerpen. Deze pedicure werkt volgens de vastgestelde Richtlijnen en weet wanneer zij de cliënt moet doorsturen naar de (behandelend) arts.

Medisch Pedicure


De medisch pedicure is breed opgeleid. Zij kan alle zogeheten risicovoeten behandelen, deze kunnen o.a. ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. Daarbij heeft de medisch pedicure uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en reparatie- en anti-druk technieken. Daarmee vergroot zij de behandelingsmogelijkheden van complexere voet- en nagelproblematiek. De medisch pedicure werkt volgens vastgestelde richtlijnen en weet wanner de cliënt moet worden doorgestuurd naar de (behandeld) arts. De medisch pedicure werkt op doelmatige wijze samen met andere zorgaanbieders.

 

 

 

 

 BEHANDELINGEN

 

Pedicurebehandeling

Een behandeling verloopt meestal in dezelfde volgorde. Als u voor het eerst bij mij in de praktijk komt wordt er een kort intake gesprek gehouden. Als het nodig is worden er ook blauwdrukken van uw voeten gemaakt.  Uw persoonlijke gegevens en uw anamnese worden geregistreerd.

 

Elke keer wanneer u een behandeling heeft worden uw gegevens bijgewerkt en zo ontstaat uw dossier. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

 

Basisvoetbehandeling

Als u voor het eerste keer komt dan wordt er een kort intakegesprek gehouden. De voeten worden geïnspecteerd en uw wensen worden doorgenomen. De persoonlijke gegevens en wensen worden genoteerd en als het nodig is worden er blauwdrukken van uw voeten gemaakt.


Na iedere behandeling worden uw gegevens bijgewerkt en zo ontstaat uw dossier. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

Een behandeling verloopt meestal in dezelfde volgorde. De voet wordt gedesinfecteerd. Er wordt gecontroleerd op ingroeiende of verdikte nagels, likdoorns op of tussen de tenen, likdoorns onder de voet of eeltvorming onder de voet of op de hiel. Vervolgens worden de nagels, als dit nodig is dunner gefreesd m.b.v. de pedicuremotor en geknipt.

 

Hierbij werk ik met een pedicuremotor die voorzien is van een spraytechniek waarbij tijdens het frezen een verkoelende en desinfecterende vloeistof vrijkomt waardoor een behandeling vrijwel pijnloos is.


Eelt en likdoorns worden zoveel mogelijk weggesneden en vervolgens zo glad mogelijk afgewerkt. Als afsluiting van de behandeling worden uw voeten verwend met een speciaal voor uw type voeten geschikte crème. Tijdens of na de behandeling zal worden uitgelegd hoe eventuele problemen kunnen worden voorkomen of verminderd.

 

Voetbehandeling voor diabetici en reuma

De basisvoetbehandeling wordt uitgebreid met extra aandacht voor de problemen die voorkomen bij de ziekte van diabetes mellitus en reuma. Het gevoel kan bijvoorbeeld verminderd zijn of juist erg pijnlijk. De voeten worden daarom gescreend.

O.a. wordt met behulp van een stemvork het diepte gevoel getest en met het monofilament wordt het oppervlakkige gevoel getest.

 

Het is erg belangrijk om de conditie van de voet goed in de gaten te houden. Daarom is de samenwerking met andere zorgaanbieders noodzakelijk in het belang van u als cliënt. Ik werk samen met de podotherapeuten uit de omgeving alsook met de praktijkondersteuners van de huisartsen.

 

Bij diabetes mellitus geldt dat de podotherapeut of de praktijkondersteuner, in samenwerking met de zorggroep, bepaalt hoe vaak u naar de pedicure mag voor medisch noodzakelijke voetzorg. Dit wordt betaald door de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering.


De podotherapeut bepaalt wát medisch noodzakelijk is en geeft dit door aan de pedicure in een persoonlijk zorgplan. Cosmetische voetzorg bij de diabetische voet, zoals nagels knippen, voeten incrèmen, cosmetisch eelt weghalen, wordt dus NIET vergoed.

Na overleg kan dit tegen een meerprijs wel worden uitgevoerd. Dit kunt u NIET declareren bij de Ziektekostenverzekering.

 

Specialistische technieken

Afhankelijk van de klachten van u als cliënt worden passende specialistische behandelingen uitgevoerd. Om locaties aan de voet drukvrij te leggen worden antidruktechnieken toegepast of worden ortheses vervaardigd.

 

Er kunnen nagelprothesen worden aangebracht en nagelreparaties worden uitgevoerd.

 

Om nagels te reguleren kunnen nagelbeugels geplaatst worden. Met de juiste technieken en materialen kunnen problemen aan uw voeten zoveel mogelijk worden opgelost.

 

Medicijnen

Van sommige medicijnen is het belangrijk dat ik weet welke u gebruikt, bijvoorbeeld bloedverdunners.

 

Ziekte

Ziekte kan in veel gevallen enkele eigenschappen van uw voeten beïnvloeden, zoals gevoel en bloedstolling. Het is voor mij goed om te weten of dit het geval is. De behandeling zal hier op worden aangepast.

 

Allergie

Het is voor de behandeling noodzakelijk te weten of u allergisch bent voor bepaalde producten. Zoals bijvoorbeeld bethadine of pleisters. Deze zullen dan tijdens de behandeling niet worden gebruikt.

 

Werken in de praktijk en ambulant

Een ambulante behandeling is uitermate geschikt wanneer u minder mobiel bent of om een andere reden moeilijk van huis kunt. De praktijk is op de begane grond gelegen en is makkelijk bereikbaar.

 

Vergoedingen

Pedicurebehandelingen worden vergoed door een aantal verzekeringen bij diabetes mellitus of reuma patiënten. U kunt dit bij uw verzekering navragen.

 

Wij zijn een Provoet praktijk

Wij zijn een Provoet-praktijk. Provoet is de Nederlandse branchevereniging voor pedicures. Wij worden via de brancheorganisatie geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied. Pedicures kunnen uitsluitend lid worden van een brancheorganisatie wanneer zij voldoen aan erkende opleidings- en exameneisen. Daarnaast sta ik ingeschreven bij Procert in het Kwaliteitsregister voor pedicures. Hierdoor weet u zeker dat uw voeten door een vakkundig voetverzorger behandeld worden.                                                                                                           Privacy Policy

 

Medisch Pedicurepraktijk Haaften hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medisch Pedicurepraktijk Haaften houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Medisch Pedicurepraktijk Haaften zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van cliënten


Persoonsgegevens van cliënten worden door Medisch Pedicurepraktijk Haaften verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de behandeling(en), zowel met u als met andere professionals;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht/ behandeling.
 • Rechtstreeks declareren van de behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Medisch Pedicurepraktijk Haaften de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Meisjesnaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Naam huisarts;
 • BSN-nummer;
 • Medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling.

 

In bepaalde situaties zullen er foto’s worden gemaakt (van de huid en/of nagels) van uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Medisch Pedicurepraktijk Haaften. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeeld.


Uw persoonsgegevens worden door Medisch Pedicurepraktijk Haaften opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn


Medisch Pedicurepraktijk Haaften bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.


Rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen


Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Medisch Pedicurepraktijk Haaften

t.a.v. Nelly van Heusden- Schalkoort

Graskamp 42

4175 CZ Haaaften

info@medischpedicurepraktijkhaaften.nl